Riešenie

Plne automatizovaný odprašovací systém od našej spoločnosti je plne automatizovaný systém odpudzovania vtákov a zvery, ktorý zabezpečuje nepretržitú schopnosť odpudzovať vtáky po jednorazovému odplašeniu.
Keď Auto laser je funkčný, vtáky a zver vnímajú približujúci laserový lúč systému ako fyzické nebezpečenstvo a rozptýlia sa, aby hľadali bezpečnosť. Na rozdiel od bežných odstrašujúcich metód, vtáky a zver nebudú zvyknuť na danú technológiu. Budú považovať túto oblasť za nebezpečnú a nevrátia sa.

Prečo zvoliť daný laser, alebo audio produkt:
- prevencia výskytu vtákov a zvery 24 hodín denne
- Jednoduché nasadenie v mnohých situáciách
- Okamžité a dlhotrvajúce výsledky
- Napájanie striedavým prúdom alebo solárna energia

Dlhý dosah
Autonomic umožňuje efektívne odpudzovanie vtákov na dlhé vzdialenosti a široké oblasti.

Najprv je bezpečnosť
Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou! Po rokoch výskumu a skúseností v oblasti sme vyvinuli unikátne bezpečnostné prvky, ktoré zabezpečujú efektívnu prácu systému a obmedzujú akékoľvek možné vedľajšie účinky.
Projekčný bezpečnostný systém (PSS)
Patentovaný bezpečnostný systém projekcie (PSS) zabraňuje autonómnej projekcii laserového lúča mimo preddefinovaných vzorov.

Používateľ má možnosť nastaviť úroveň citlivosti na bezpečnosť (nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká) výberom vhodných nastavení založených na preferenciách a charakteristikách vzoru. PSS tak zabezpečuje neškodnú a bezpečnú prevádzku Autonomic v rámci vybraných vzorov.

Zablokovanie heslom
Heslo zabraňuje neoprávneným úpravám nastavení.

Núdzová zastávka
V núdzovej situácii môže byť Autonomic rýchlo deaktivovaný stlačením ľahko prístupného tlačidla núdzového zastavenia.

Kontrolka
Automatické kontrolné svetlo vždy zobrazuje stav systému.

 

 

 

 Solutions
A fully Laser Automatic bird deterrent system
Laser Autonomic is a fully automated bird repelling system that provides continuous bird repelling capability after a one-time configuration.
When the Autonomic is operational, birds perceive the system’s approaching laser beam as a physical danger and disperse to seek safety. In contrast to conventional deterrence methods, birds will not become accustomed to the Autonomic. They will consider the area as unsafe and will not return.

Why choose LaserAutonomic:
– 24/7 prevention of bird presence
– Easy to deploy in many situations
– Immediate and long-lasting results
– AC power or solar-energy powered

Long range
Autonomic enables effective bird repelling across long distances and wide areas.

Safety comes first
Safety is our highest priority! After years of research and experience in the field we developed the unique safety features for the Autonomic that assure effective work of the system and limit any potential side effects.
Projection Safety System (PSS)
The patented Projection Safety System (PSS) prevents the Autonomic from projecting the laser beam outside of the predefined patterns.

The user has the ability to set up the safety sensitivity level (low, medium, high and extra high) by choosing appropriate settings based on preferences and characteristics of the pattern. The PSS thereby ensures harmless and safe operation of the Autonomic within the selected patterns.

Password lock
The password prevents unauthorised adjustments to settings.

Emergency stop
In an emergency, the Autonomic can be quickly deactivated by depressing an easily accessible emergency stop button.

Indicator light
Autonomic’s indicator light displays the system status at all times.


 

A bird scarer is any of a number devices designed to scare birds, usually employed by farmers to dissuade birds from eating recently planted arable crops. .