Zabezpečenie leteckej bezpečnosti
Okolie väčšiny pristávacích dráh charakterizuje obrovská biodiverzita. Rozsiahle polia s ľudskou prítomnosťou v blízkosti nuly sú ideálnym miestom pre chov a kŕmenie vtákov. Len v Spojených štátoch je každý deň viac ako dvadsať kolízií medzi vtákmi a civilnými lietadlami, čím sa ohrozuje bezpečnosť cestujúcich a dochádza k značným škodám na zariadení a drahým prestojom.

Účinná kontrola vtáctva je nevyhnutná a letiská každoročne vynakladajú milióny na to, aby vtáky držali v bezpečnej vzdialenosti od lietadla. V spoločnosti Bird Control Europe ponúkame riešenia šetrné voči životnému prostrediu, ktoré chránia kritické miesta a udržiavajú bezpečnosť v leteckej doprave.

Princíp odpudzovania vtákov pomocou laserového lúča je inšpirovaný prírodou. Vtáky vnímajú približujúci sa laserový lúč ako fyzický objekt. Vyzýva sa na inštinkt prežitia a spôsobuje, že vtáky odletú. Je to bezpečné, tiché a vtáky si zvykli na laserový lúč.

Vyvinuli sme roky výskumu na vývoj konečného laserového lúča. To bolo dosiahnuté použitím kombinácie vysoko presných optických, filtračných a svetelných frekvencií. Výsledkom je výnimočný výkon v odpudzovaní vtákov pri zachovaní bezpečnosti pre ľudí i pre vtáky.

Ochrana poľnohospodárskych plodín a krmív
Vtáky sú prirodzene čerpané z dodávok potravín v poľnohospodárskych oblastiach, prenášajú choroby a poškodzujú plodiny. Ovoce, zelenina a novo semená a vznikajúce plodiny poskytujú sviatočné hody pre vtáky, ak nie sú kontrolované.
Vtáky zvyčajne jedia svoju telesnú hmotnosť v jedle každý deň spôsobujú poškodenie plodín a skladovanie potravín v stodolách v rozmedzí od 5 - 50% alebo viac!

Celosvetovo tento problém spôsobuje každý rok miliardy eur. Efektívna kontrola vtáctva je nevyhnutná a poľnohospodári robia čokoľvek, aby zabránili vtáctvu od ich úrody V spoločnosti Bird Control Europe ponúkame riešenia šetrné voči životnému prostrediu, ktoré pomáhajú chrániť poľnohospodárske oblasti a udržiavať vaše cenné plodiny v bezpečí.

Ochrana priemyselných miest a tovární
V otvorených, okrajových oblastiach priťahujú priemyselné lokality, továrne a skládky priťahujúce vtáky hľadajúce potraviny a bezpečný prístav na hniezdenie. Vtáky môžu spôsobiť požiar pri budovaní hniezd v ventilačných šachtách, úniku zanesením strešných žľabov, ohrozenie bezpečnosti na mieste, prenášanie chorôb a ponechanie trusov, ktoré spôsobujú poškodenie výrobkov a zariadení.

Aby sa zabránilo vyčisteniu a opravám poškodenia, je nevyhnutné efektívne ovládanie vtákov. V spoločnosti Bird Control Europe ponúkame riešenia šetrné voči životnému prostrediu, ktoré chránia vašu priemyselnú lokalitu a udržujú vašu továreň čistú a bez vtákov.

Optimalizácia bezpečnosti v ropnom a plynárenskom priemysle
Vtáky môžu ohroziť bezpečnosť na mieste a nevyhnutnú kontinuitu výrobného procesu v ropných a plynových poliach, na morských plošinách a rafinériách. Bird perie a kyslé trusy vytvárajú nebezpečný neporiadok a spôsobujú poškodenie zariadení a zariadení.

Účinná kontrola vtáctva je nevyhnutná a ropný a plynárenský priemysel ročne strávi milióny, aby udržal vtáky v bezpečnej vzdialenosti od svojich operácií, aby zabránil vtáctvu vysokých pokút od umierajúcich vtákov. V spoločnosti Bird Control Europe ponúkame riešenia šetrné k životnému prostrediu a zviera, ktoré efektívne chránia vaše zariadenie, štruktúry a bezpečnosť a zdravie vašich pracovníkov.

Optimalizácia účinnosti solárnych panelov
Bez ohľadu na to, či ide o malú bytovú inštaláciu alebo väčšie priemyselné solárne pole, je dôležité udržať čo najväčšiu účinnosť investícií do solárnej energie. Spolu s prachom, škvrnami a spadnutými listami, vtáčie výkaly môžu výrazne znížiť efektivitu panelov, čím sa doba splávania solárnych článkov zvyšuje o 3 až 5 rokov. Vtáčie trusy v podstate blokujú slnečné svetlo a počas dažďa nebudú umývané.

Bez ohľadu na veľkosť aplikácie solárneho panelu alebo na výšku úlohy efektívna regulácia vtákov znižuje potrebu údržby a čistenia a udržuje energetický výkon. V spoločnosti Bird Control Europe ponúkame riešenia pre kontrolu vtáctva, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu a ktoré sú bezpečné pre budovu, ekológiu a zamestnancov.

Za zver považuje populáciu voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe číslo 1 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, medzi ne patrí najmä zver pernatá (napríklad bažant jarabý, bažant poľovný, hus divá, kačica divá a mnohá ďalšia pernatá zver), zver srstnatá (ako napríklad daniel škvrnitý, diviak lesný, jeleň lesný, králik divý, muflón lesný, srnec lesný, zajac poľný, bobor vodný a mnohé ďalšie), zver raticová, zver malá (zver bažantia, zajačia a jarabičia), zver podliehajúca poľovníckemu plánovaniu (zver raticová, zver malá a jariabok lesný), veľké šelmy ako medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý a šakal zlatý, a tiež krkavcovité vtáky: havran čierny, kavka tmavá, krkavec čierny, vrana túlavá, straka čiernozobá, sojka škriekavá.

 Keeping aviation safe
The surroundings of most runways are characterized by an enormous biodiversity. Vast fields with human presence close to zero make an ideal habitat for birds to breed and forage. In the States alone there are more than 20 collisions between birds and civilian aircraft each day, compromising the safety of passengers and resulting in substantial damage to equipment and costly down time.

Effective bird control is essential and airports spend millions each year to keep birds at a safe distance from aircraft. Air Bird Control Europe we offer cost effective and animal-friendly solutions for protecting critical hotspots and keeping aviation safe.

The principle of repelling birds with a laser beam is inspired by nature. Birds perceive the approaching laser beam as a physical object. It appeals to the survival instinct, causing the birds to fly away. It’s safe, silent and birds do not get used to the laser beam.

We dedicated years of research to develop the ultimate laser beam. This was accomplished by applying a combination of highly precise optics, filtering and light frequencies. The result is exceptional performance in bird repelling while maintaining safety for both humans and birds.

Protecting agricultural crops and feed stock
Birds are naturally drawn to food supplies in agricultural areas, transmitting diseases and damaging crops. Fruits, vegetables and newly-seeded and emergent crops provide an all-you-can-eat feast for birds if unchecked. Birds typically eat their body weight in food every day causing damage to crops and food storage in barns ranging from 5-50% or more!

Globally, this problem causes billions of euros of damage each year. Effective bird control is essential and farmers do anything to keep birds away from their crops. At Bird Control Europe we offer cost effective and animal-friendly solutions for protecting agricultural areas and keeping your valuable crops safe.

Protecting industrial sites and factories
In open, peripheral areas, industrial sites, factories and landfill sites attract birds searching for food and a safe haven for nesting. Birds can cause fire by building nests in ventilation shafts, leakage by clogging roof-gutters, compromise safety on-site, transmit diseases, and leave droppings that cause damage to products and equipment.

To prevent clean-up costs and repairs of damage, effective bird control is essential. At Bird Control Europe we offer cost effective and animal-friendly solutions for protecting your industrial site and keeping your factory clean and free of birds.

Optimizing safety in the oil and gas industry
Birds can compromise onsite safety and the necessary continuity of the production process in oil and gas fields, offshore platforms and refineries. Birdnests and acidic droppings create a hazardous mess and cause damage to installations and equipment.

Effective bird control is essential and the oil and gas industry spends millions each year to keep birds at a safe distance from their operations to prevent birds high fines from dying birds. At Bird Control Europe we offer cost effective and animal-friendly solutions for effectively protecting your equipment, structures and the safety and health of your workers.

Optimizing solar panel efficiency
Whether a small residential installation or a larger industrial solar array, to make the investment in solar energy worthwhile, it is important to maintain as much efficiency as possible. Along with dust, water spotting and fallen leaves, bird droppings can reduce panel efficiency considerably, increasing the solar cells pay back time by 3 – 5 years. Bird droppings essentially block all sunlight and will not be washed away when it rains.

Whatever the size of the solar panel application or the height of the job, effective bird control reduces the need for maintenance and cleaning, maintaining energy output. At Bird Control Europe we offer cost effective and animal-friendly solutions for bird control that are safe for the building, the ecology and employees.

The Bird Laser has been scientifically designed to remove even the most stubborn pest birds from open spaces like ball parks, stadiums, monuments, marinas, dump sites, ponds, golf courses and other troublesome areas.
The Bird Laseris also highly effective in deterring pest birds in and around big box stores, warehouses, airplane hangers and other semi-enclosed areas. The device provides an easy, affordable, and silent way to remove troublesome birds.

Most effective during sunrise and sunset, and in overcast, rainy or foggy weather conditions, the BirdLaser is moved slowly over the ground towards the targeted birds. After using the Bird laser for about seven days, birds will consider the area unsafe and will avoid the area. Each laser comes with a battery pack that consists of two rechargeable batteries and an associated power charger. A high quality case protects the Agrilaser® and makes it easy to transport.

Bird Pest Profiles

It is important to know what type of bird that you are having a problem with before you can purchase the right product to solve your bird control issues. Below you will find the common birds that cause problems in urban areas. These birds are considered pests when they come into direct contact with areas that they can cause damage and potential health hazards.

To be sure that you get the right product for your bird problem, click on the bird below to learn more about their habits and the products that work to deter them.

Feral Pigeon

Bird B Gone's Feral Pigeon products are effective, affordable and humane methods to keep pigeons off your property.

 

Canada Goose

Bird B Gone's products to get rid of geese are easy to apply, affordable and proven effective.

 

 

Gulls

Keep Gulls off your property and boats with Bird B Gone's Gull products. They are easy to install, effective and affordable.

 

Sparrows

Keep sparrows away from your property with effective, humane and affordable products from Bird B Gone.

 

Woodpeckers

Stop woodpeckers from ruining your property with woodpecker control products from Bird B Gone. Ideal for commercial and residential woodpecker problems.

 

Barn Swallow

Keep Swallows from building their mud nests on your property with Bird B Gone’s line of swallow deterrents. Affordable, effective, humane and easy to install.

 

Common Starling

Get rid of starlings on your property with Bird B Gone’s line of starling deterrent products. They are easy to install, affordable and humane.

 

 

American Crow

Crows making a mess around your property? Get Bird B Gone’s crow bird deterrents. Easy to install, effective and affordable. Will not harm birds or other animals.

 

Common Grackle

Keep Grackles away with bird deterrents from Bird B Gone. They are effective, easy to use and humane to birds and other animals.

 

Blue Heron

Keep Blue Herons from eating your expensive Koi fish.

Try Bird B Gone’s Blue Heron deterrents and pond defenders; easy to install, affordable and effective.

 

 

Turkey Vultures

Turkey Vultures taking over your home or business? Get Bird B Gone’s bird deterrents to keep them away. Affordable, effective and easy to install.

 

 

Cormorants

Keep Cormorants away from your boat and property with Bird B Gone’s bird control products. They are easy to install, affordable and humane to birds and other animals.

 

A bird scarer is any of a number devices designed to scare birds, usually employed by farmers to dissuade birds from eating recently planted arable crops. They are also used on airfields to prevent birds accumulating near runways and causing a potential hazard to aircraft.