Kompletné služby

Hoci sa každý systém ukázal ako účinný, vieme zo skúsenosti, že vplyv každého systému odstrašovania vtákov závisí od správnej konfigurácii. Spoločnosť Bird Control Europe sa stará o celý proces, od hodnotenia lokality až po inštaláciu a údržbu.

Vyhradení partneri
Poradcovia pre riešenie vtáctva v Európe Bird Control Europe sa zaoberajú výzvou kontroly vtáctva s cieľom ohýbať následné náklady spôsobené vtáctvom škodcami na ročné úspory pre zákazníka. Poskytovatelia služieb Bird Control Europe zabezpečujú optimálny výkon a bezpečnosť systémov zabraňujúcich vtákom.

Bezplatné školenie
Bezpečnosť je našou prioritou. Pretože mnohí naši partneri a zákazníci pracujú s lasermi, poskytuje sa bezplatný tréning v oblasti bezpečnosti. Európska akadémia vtáctva Bird Control Europe trénuje Integrátorov pri správnej inštalácii odstraňovačov laserových vtákov, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a najlepšie výsledky.

Bird Control Europe Connect: infraštruktúra služieb pre odstraňovanie vtákov
Nová platforma uľahčuje optimálnu interakciu medzi zákazníkmi, poskytovateľmi služieb Bird Control Europe a poradcami riešenia Bird Control Europe s cieľom maximalizovať výkon systému a spokojnosť zákazníkov.

Úspešná integrácia zabraňujúce vtáctvo laserom
Vzhľadom na množstvo premenných, ktoré prinášajú úspešnú integráciu systémov a komplexnosť spojenú s bezpečnosťou, vyvinula spoločnosť Bird Control Europe technológiu na optimalizáciu interakcie medzi expertmi v oblasti Bird Control Europe, systémami, základnými informáciami o zákazníkoch a taktickými údajmi o kontrole vtáctva.

"Bird Control Europe Connect umožňuje našim partnerom čo najlepšie vyriešiť problémy s vtákmi pomocou štandardizovaného postupu krok za krokom."

Rýchlejšie spracovanie hodnotení
Vytvorenie plánu inštalácie a cenovej ponuky je jednoduchým postupom krok za krokom pomocou programu Bird Control Europe Connect. Komplexná dokumentácia projektu je vytvorená ako základ úspešnej implementácie systému.

Kontaktné informácie osôb zapojených do projektu.

Analýza problému vtákov a zvery
Priama asistencia expertov na inštaláciu Bird Control Group

Rýchlejšie spracovanie hodnotení
Optimálne usmerňovanie počas inštalácie
Spoločnosť Bird Control Europe Connect ponúka celý proces inštalácie. Cloud technológia zabezpečuje, že dokumentácia k projektom je vždy aktuálna.
Podrobné informácie o mieste
Nastavenia inštalácie a konfigurácie
Priama asistencia expertov na inštaláciu Bird Control Group

Spoločnosť Bird Control Europe Connect ponúka jasný prehľad o tom, kde by mali byť umiestnené systémy pre maximálnu bezpečnosť a efektivitu.

Pre koho sú technológie určené ?

Populácia voľne žijúcich druhov živočíchov
1. zver pernatá –
Bažant jarabý (Syrmaticus reevesii)
Bažant poľovný (Phasianus colchicus)
Čajka smejivá (Larus ridibundus)
Drop fúzatý (Otis tarda)
Drozd čvikotavý (Turdus pilaris)
Havran čierny (Corvus frugilegus)
Holub hrivnák (Columba palumbus)
Holub plúžik (Columba oenas)
Hrdlička poľná (Streptopelia turtur)
Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
Hus bieločelá (Anser albifrons)
Hus divá (Anser anser)
Hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus)
Hus malá (Anser erythropus)
Hus siatinná (Anser fabalis)
Chochlačka sivá (Aythya ferina)
Chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
Jarabica poľná (Perdix perdix)
Jariabok lesný (Tetrastes bonasia)
Jastrab lesný (Accipiter gentilis)
Kačica divá (Anas platyrhynchos)
Kačica hvízdavá (Anas penelope)
Kačica chrapkavá (Anas crecca)
Kačica chrapľavá (Anas querquedula)
Kačica chripľavá (Anas strepera)
Kačica lyžičiarka (Anas clypeata)
Kačica ostrochvostá (Anas acuta)
Kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula)
Krkavec čierny (Corvus corax)
Kuropta horská (Alectoris graeca)
Kuropta červená (Alectoris rufa)
Lyska čierna (Fulica atra)
Močiarnica mekotavá (Capella gallinago)
Morka divá (Meleagris gallopavo)
Myšiak lesný (Buteo buteo)
Myšiak severský (Buteo lagopus)
Potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
Sluka lesná (Scolopax rusticola)
Sojka škriekavá (Garrulus glandarius)
Straka čiernozobá (Pica pica)
Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)
Tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix)
Volavka popolavá (Ardea cinerea)
Vrana túlavá (Corvus corone corone a Corvus corone cornix),

2. zver srstnatá –
Bobor vodný (Castor fiber)
Daniel škvrnitý (Dama dama)
Diviak lesný (Sus scrofa)
Hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea)
Jazvec lesný (Meles meles)
Jeleň lesný (Cervus elaphus),
Jeleň sika (Cervus nippon)
Kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra )
Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)
Králik divý (Oryctolagus cuniculus)
Kuna lesná (Martes martes)
Kuna skalná (Martes foina)
Lasica myšožravá (Mustela nivalis)
Los mokraďový (Alces alces)
Líška hrdzavá (Vulpes vulpes)
Mačka divá (Felis silvestris)
Medveď hnedý (Ursus arctos)
Medvedík čistotný (Procyon lotor)
Muflón lesný (Ovis musimon)
Ondatra pižmová (Ondatra zibethica)
Jeleník (pasrnec) bielochvostý (Odocoileus virginianus)
Psík medvedikovitý (Nyctereutes procyonoides)
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Srnec lesný (Capreolus capreolus)
Svišť vrchovský (Marmota marmota)
Šakal zlatý (Canis aureus)
Tchor svetlý (Putorius eversmanni)
Tchor tmavý (Putorius putorius)
Vlk dravý (Canis lupus)
Vydra riečna (Lutra lutra)
Zajac poľný (Lepus europaeus)
Zubor hrivnatý (Bison bonasus)
Norok severoamerický (Mustela vision)
Nutria riečna

Full service

 

Although every system has proven effective, we know from experience that the impact of every bird deterrent system depends on the right configuration. Bird Control Europe takes care of the entire process, from site assessment to installation and maintenance.
Dedicated partners
Bird Control Europe Solution Advisors take ownership of a bird control challenge in order to bend the consequential costs due to pest birds into yearly savings for the customer. Bird Control Europe Service Providers ensure optimum performance and safety of the bird deterrent systems.

Free training
Safety is our priority. Because many of our partners and customers work with lasers, free safety training is provided. The Bird Control Europe Academy trains Integrators in the proper installation of laser bird deterrent systems to ensure safe operation and the best results.

Bird Control Europe Connect: service infrastructure for bird deterrent
The new platform facilitates optimal interaction between customers, Bird Control Europe Service Providers and Bird Control Europe Solution Advisors in order to maximize system performance and customer satisfaction.

Successful bird deterrent laser integration
Because of the many variables that effect successful system integration and complexity involved with safety, Bird Control Europe has developed technology to optimize interaction between Bird Control Europe experts, systems, essential customer information and tactical bird control data.

Bird Control Europe Connect is available for free for authorized Integrators

‘Bird Control Europe Connect enables our partners to solve bird problems in the best possible way using a standardized step by step procedure.’

 

Faster processing of assessments
Making an installation plan and quotation is an easy step by step process using Bird Control Europe Connect. A comprehensive project dossier is generated as a basis for successful system implementation.

Contact information of the people involved in the project.

Analysis of the bird problem
Direct assistence of Bird Control Group installation experts

Faster processing of assessments
Optimal guidance during installation
Bird Control Europe Connect faciltates the entire installation process. Cloud technology ensures that project dossiers are always up to date.
Detailed information about the location
Installation and configuration settings
Direct assistence of Bird Control Group installation experts

Bird Control Europe Connect offers a clear overview of where systems should be positioned for maximum safety and effectiveness.

 

 

A bird scarer is any of a number devices designed to scare birds, usually employed by farmers to dissuade birds from eating recently planted arable crops. They are also used on airfields to prevent birds accumulating near runways and causing a potential hazard to aircraft.